Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gemma Beauty & Balance van haar klanten verwerkt. Indien u klant wordt van Gemma Beauty & Balance, of om een andere reden persoonsgegevens aan Gemma Beauty & Balance verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij Gemma Beauty & Balance is: Gemma Kok, Middeldijk 11, 7722 WK Dalfsen, tel: 0529-484048.

2. Persoonsgegevens die zijn verwerkt:
Gemma Beauty & Balance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, eventueel postadres, telefoonnummer, E-mailadres, gezondheidsgegevens.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt:
Gemma Beauty & Balance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan. Het afhandelen van uw betaling. Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten. Om goederen en diensten bij u af te leveren. Het monitoren van de voortgang van de behandeling.

4. Bewaartermijnen:
Gemma Beauty & Balance verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gemma Beauty & Balance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Gemma Beauty & Balance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Afmelding e-mail berichtgeving:
Gemma Beauty & Balance gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een retour mail met daarop afmelding mailing genoteerd.

7. Delen van persoonsgegevens met derden:
Gemma Beauty & Balance verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Gemma Beauty & Balance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Gemma Beauty & Balance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met beauty@gemmabeautybalance.nl of balance@gemmabeautybalance.nl